Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
LANFE PA YON PROMNAD!!!
Posted On 9/16/2017 7:40:41 PM  

Ou menm ki konnen wap mache sou yon move pant,

oubyen si ou pa konnen sou ki chimen ou ye,

mande Bondye pou li gide ou nan vrè chimen-an

paske lanfè pa dous…JEZU SOUFRI ANPIL, POU LI 

KAPAB EPANYE OU DE LANFE MEN SI OU PA VLE

SWIV REG KE LI METE DEVAN OU, LANFE SE VA

DESTINASYON OU…


Ou menm kap banboche, profite le temps

men pa kite tronpèt la sonnen pandan wap banbile a

paske kafe ou kapab koule ak ma.

Se vre ou granmoun, ou gen kle machin ou ak lakay ou

wa pa kouzen ou, prezidan pa bòpè ou, ou fè sa ou vle

men konnen byen ke Bondye chaje ak pasyans paske 

li pa kontrole pa tan…lap viv nan letènite…

Se fent ou Bondye ap gade, se tan li ba ou, pou ou repanti.

Si ou pa profite tan sa a pou ou chanje fizi ou zèpòl,

an vérité, an vérité, an verite, wap sonje konvèsasyon sa a!


Si-m te konnen toujou dèyè

lagè avèti pa touye kokobe,

sèlman, bon kòd, bon pikèt,

bon li-ng, bon zen…

PAWOL LA DI, JEZU GEN POU LI 

VINI TANKOU YON VOLE

malè a ou si moman sa-a siprann ou…

an vérité, an vérité, an verite zanmi-m

li tap bi bon ke ou pat janm ekziste, si 

tronpèt sa-a ta sonnen epi ou pa tande li…

si Jezu ta vini epi ou rete dèyè…

ESPESYALMAN OU MENM KI NAN LEGLIZ

KAP MACHE PRAN PLEZI NAN TOUT CLÈB,

NAN TOUT BAL, NAN TOUT MOTEL, NAN TOUT FET,

Ou NAN TOUT BACK SEATS,  WAP SIKRE, CHAJE NEG AK FANM 

TOUT KOTE…OU PAGEN OKENN RESPE POU OKENN MOUN,

OU FE SA OU VLE, LE OU PITO…

OU FREKAN, OU AWOGAN, OU SAN DISIPLI-N

WA METDA-M PA OU…


hmmmmmmmmm, hmmmm, malè a ou menm si ou 

pa desann sou jenou ou kounyeya menm

mande Bondye padon epi soupliye li pou li fè ou 

kite movèz abitid sa yo, zak jezabèl sa yo wap pratike

depi lontan, lontan pandan wap di se Kretyen ou ye!


Gade zanmi-m, moman pou ou repanti a, se kounyeya,

si ou kite-l pase, demen ka pa janm vini pou ou!

Jezu renmen ou, li voye yon denye avètisman ba ou,

men desizyon an rete a ou menm…


OU MENM KAP FE KRETYEN METDA-M

OU MENM KAP FE RIZEZ NAN LEVANJIL,

FE ATANSYON TANDE, PASKE PAGEN MOUN

KI KA MOKE BONDYE, LI ENPOSIB POU BONDYE 

PRAN NAN METDA-M… WAP VIV YON VI KI REYELMAN

DANJE LE WAP FE METDA-M NAN LEVAN DE GRACE LA…

HMMMMMMM, HMMMMM, HMMMMMMMM…


BONDYE BENI OU!!!


 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found